Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Anna Hrycaj


Sędzia, doktor habilitowany nauk prawnych. W latach 1999-2001 orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, od 2001 do 2013 w Wydziale XI ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto. Obecnie orzeka w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie.

W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013r. Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego. Współautorka ustawy – Prawo restrukturyzacyjne i przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości na etapie prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Wiceprzewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Paweł Janda


Ukończył w 1997 studia prawnicze na Wydziale Prawa Filii UMCS w Rzeszowie. Odbył studia doktoranckie, po czym w 2010 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy zatytułowanej Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy. W 2011 został adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2000 po ukończeniu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego zaczął orzekać w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Rzeszowie. W 2003 uzyskał nominację na stanowisko sędziego sądu rejonowego. W 2010 powierzono mu funkcję prezesa rzeszowskiego Sądu Rejonowego.

Agnieszka Stańczak-Kujawska


Sędzia Wydziału Upadłościowego Sądu Rejonowego w Szczecinie (od 2003r.) orzekająca również w sprawach gospodarczych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i finansów.

Komisja Rewizyjna

Dorota Tylus-Chałońska


Olga Piskorska


Daria Popłonyk


W latach 1994-1999 odbyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1999-2003 pracowała jako prawnik w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu i stały arbiter Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Od 2003r. sędzia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w XVII, a następnie X Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i naprawczych. Autorka artykułów i głos z zakresu prawa konsumenckiego oraz upadłościowego. Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Zostań Członkiem Stowarzyszenia


Zapraszamy do dołączania do naszej inicjatywy

Wypełnij deklarację członkowską