Historia Stowarzyszenia

 

"Okazało się, że w obliczu istotnej zmiany stanu prawnego potrzebne są działania wspierające funkcjonowanie sądownictwa upadłościowego poprzez zapewnienie płaszczyzny wymiany poglądów, ułatwienie dostępu do orzecznictwa, organizowanie szkoleń i spotkań dyskusyjnych."

Historia Stowarzyszenia

Idea powstania Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zrodziła się w związku z dyskusją dotyczącą struktury i funkcjonowania sądownictwa upadłościowego, która towarzyszyła pracom legislacyjnym nad ustawą z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Okazało się, że w obliczu istotnej zmiany stanu prawnego potrzebne są działania wspierające funkcjonowanie sądownictwa upadłościowego poprzez zapewnienie płaszczyzny wymiany poglądów, ułatwienie dostępu do orzecznictwa, organizowanie szkoleń i spotkań dyskusyjnych.

Z inicjatywy Anny Hrycaj, Zbigniewa Miczka oraz Janusza Płocha w dniu 5 listopada 2015r. odbyło się Zebranie Członków Założycieli Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Podczas Zebrania podjęto uchwałę o zawiązaniu Stowarzyszenia, przyjęciu Statutu, wyborze Komitetu Założycielskiego oraz Władz Stowarzyszenia.


Cele stowarzyszenia

Celami Stowarzyszenia, zgodnie z § 6 Statutu, są:

1. reprezentowanie środowiska sędziów orzekających w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych;

2. wymiana informacji i doświadczeń w zakresie praktyki orzeczniczej w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych;

3. integracja środowiska sędziów restrukturyzacyjnych i upadłościowych;

4. kształtowanie opinii publicznej w odniesieniu do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych;

5. współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia;

6. prowadzenie działalności edukacyjnej;

7. kreowanie dobrego wizerunku sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Zostań Członkiem Stowarzyszenia


Zapraszamy do dołączania do naszej inicjatywy

Wypełnij deklarację członkowską